Algemene voorwaarden www.ateq.nl  – webshop

 

Artikel 1
Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer (hierna genoemd Ateq.nl): de natuurlijke of rechtspersoon
  en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
  bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Ateq.nl;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
  Ateq.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten
  en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
  gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
  samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wettelijke
  bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
  producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd
  is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat
  stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
  toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt.

 

Artikel 2
Gegevens Ateq.nl

Postadres
Luchthavenweg 81.205
5657 EA  Eindhoven
Nederland

Telefoon: 040 – 2350077
Email: info@ateq.nl

KVK nummer: 17130885
BTW nummer: NL809360342B01

Artikel 3
Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aangeboden product van
  Ateq.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
  Ateq.nlen u als consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en
  zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
  vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
  gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
  is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van
  de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij
  op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
  worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten-
  voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing
  en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
  beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4
Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
  en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
  aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Ateq.nl gebruik maakt van
  afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/
  of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ateq.nl niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  •  de prijs inclusief belastingen;
  •  de eventuele kosten van aflevering;
  •  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  •  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  •  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  •  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  •  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
  de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  •  indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de
  consument te raadplegen is;
  •  de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet
  gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan
  herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  •  de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  •  de gedragscodes waaraan Ateq.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
  consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  •  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt
  tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5
De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
  Ateq.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
  van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden. Voor het ontbinden van de order worden geen
  annuleringskosten in rekening gebracht.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ateq.nl passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische over-
  dracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
  elektronisch kan betalen, zal Ateq.nl daartoe passende veiligheidsmaat-
  regelen in acht nemen.
 4. Ateq.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
  afstand. Indien Ateq.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om
  de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Ateq.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
  manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen;
  a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
  herroepingsrecht;
  b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Ateq.nl
  deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
  heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien Ateq.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten
  of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6
Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn
  gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover
  dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij
  van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toe-
  behoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking en
  binnen een termijn van 30 dagen aan Ateq.nl retourneren.
 3. U dient voor retourzendingen te allen tijde contact op te nemen met Ateq.nl.
  Ateq.nl geeft de wijze van retourneren aan.

Contact opnemen:
Telefonisch 040-2350077 (lokaal tarief)
E-mail: info@ateq.nl

 1. Producten die zonder kennisgeving aan Ateq.nl worden teruggezonden,
  zullen niet in behandeling worden genomen en worden niet gestorneerd.

Download hier het Herroepingsformulier
Gebruik dit formulier, wanneer u uw bestelling
• wilt ontbinden/herroepen, maar nog geen producten heeft ontvangen

Artikel 7
Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten
  van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Ateq.nl dit bedrag
  zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending/ herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8
Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door
  Ateq.nl alleen worden uitgesloten indien Ateq.nl dit duidelijk in
  het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door Ateq.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bv. oortelefoons, hoofdtelefoon ivm hygiëne);
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
  waarop Ateq.nl geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
  consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
  verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument
  is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9
De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
  als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Ateq.nl producten of diensten waarvan
  de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar
  Ateq.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien Ateq.nl dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag
  waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 6. Prijswijzigingen die worden doorgevoerd voor bijvoorbeeld een actie gelden vanaf
  dat moment. Klanten die reeds hetzelfde product hebben besteld, betaald en ontvangen
  hebben geen recht op tegemoetkoming van het prijsverschil.

 

Artikel 10
Conformiteit en Garantie

 1. Ateq.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Ateq.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling
  doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een
  tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Ateq.nl jegens
  consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Indien een besteld product DOA (dead on arrival) is en deze retour wordt gestuurd
  naar Ateq.nl of het service centre van het desbetreffende merk
  (zoals beschreven in de garantiebepalingen van dat merk), geldt dat de kosten van
  terugzending te allen tijde voor rekening van de consument zijn.
 4. Indien een besteld product binnen de gestelde garantieperiode defect raakt,
  zonder toedoen van de consument (bijv. valschade) en deze retour wordt gestuurd
  naar Ateq.nl of het service centre van het desbetreffende merk
  (zoals beschreven in de garantiebepalingen van dat merk), geldt dat de kosten van
  terugzending te allen tijde voor rekening van de consument zijn.
 5. U dient voor retourzendingen te allen tijde contact op te nemen met Ateq.nl.
  Ateq.nl geeft de wijze van retourneren aan.

Contact opnemen:
Telefonisch 040-2350077 (lokaal tarief)
E-mail:
info@ateq.nl

 

Artikel 11
Levering en uitvoering

 1. Ateq.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Ateq.nl
  kenbaar heeft gemaakt.
 3. De gemiddelde levertijd is, na bestelling en betaling, 1-3 werkdagen,
  waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
  voorwaarden is vermeld, zal Ateq.nl geaccepteerde bestellingen met
  bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leverings-
  termijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
  bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
  consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ateq.nl het bedrag dat de
  consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na
  ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ateq.nl
  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
  bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
  artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
  uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Ateq.nl.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
  bezorging aan de consument bij Ateq.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.

 

Artikel 12
Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal
  twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst
  op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst
  voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst
  maximaal één maand bedragen.

  

Artikel 13
Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen zeven dagen na bezorging van het goed of in geval
  van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 7 dagen na afgifte van de
  deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
  vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen,
  kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de des-
  betreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
  plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan Ateq.nl te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Ateq.nl behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
  in rekening te brengen.

 

Artikel 14
Klachtenregeling

 1. Ateq.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij Ateq.nl, nadat de consument de
  gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Ateq.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door Ateq.nl binnen de termijn van 14 dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
  meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15
Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen
niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel
op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.